Ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na podmínkách. V cenách jsou zahrnuty průměrnou hodnotou veškeré náklady a související příznivé nebo nepříznivé technické, přírodní, časové a jiné podmínky výkonů a poplatky za služby orgánů zeměměřictví a katastru.
Nepříznivými podmínkami zvyšujícími cenu jsou zejména:
obtížná měřická přístupnost předmětů měření (hustá zastavěnost lokality nebo hustá vegetace, členitý terén, vzájemná vzdálenost měřených objektů, řídká síť existujících geodetických bodů, vysoká dopravní frekvence, velká dopravní vzdálenost apod.), zimní roční období, vysoká přesnost měření vyžadující opakování a kontroly měření a nestandardně krátký termín vyhotovení.

Uvedené ceny se nevztahují na jednotlivý výkon s velmi malým počtem měrných jednotek poskytnutý na velkou dopravní vzdálenost. Tento výkon se sjednává a oceňuje jednotlivě.

Při zakázkách většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy. Obzvláště u složitějších zakázek nelze cenu obecně definovat a je proto vhodné si vyžádat konkrétní kalkulaci.

práce v katastru nemovitostí

Při rozsahu zakázky nad 2 MJ nebo při návaznosti prací poskytujeme slevy dle dohody.

gepmetrický plán pro
cena MJ = 100m nové hranice
rozdělení pozemku (v závislosti na mapovém podkladu, nutnosti vytyčení neznatelné hranice)
5500-9000 Kč
vyznačení budovy ke kolaudaci, nebo budovy rozestavěné
5100 Kč
vyznačení přístavby budovy
3500 Kč
vyznačení věcného břemene
3500 Kč
vyznačení věcného břemene po zaměření podzemn. inžen. sítí
2500 Kč
Ověření kopií geometrického plánu
100 Kč

vytyčování hranic pozemků
cena MJ = 100m vytyčené hranice
vytyčení vlastnických hranic pozemků (v záv. na map. podkladu)
5500-8500 Kč
vyhotovení GP pro průběh vytyčené hanice
500 Kč
Geodetické práce obsahují vyhledání podkladů na katastrálním úřadě, měření v terénu, vytyčení hranice pozemku, seznámení dotčených vlastníků s průběhem vytyčené hranice, vyhotovení předepsané dokumentace a její předání katastrálnímu úřadu. Cena nezahrnuje vybudování bodů podrobného bodového polohového pole a cenu za stabilizační materiál.

označení lomových bodů hranic
cena MJ = kus
stabilizace geodetického bodu mezníkem s plastovou hlavou
180 Kč

připojení do ref. systému JTSK
paušální cena
zaměření a výpočty dočasně stabilizovaného bodu (stanoviska)
1500 Kč

Připojení podrobného měření na závazný referenční systém, pokud jsou body referenčního systému od místa měření vzdáleny více než 500 m, se oceňuje samostatně.

mapovací práce

účelové mapy
cena MJ =1ha
polohopis + výškopis - intravilán
8500-16000 Kč
polohopis + výškopis - extravilán
2500-6500 Kč
v uliční čáře - 100m v ose
1400-1900 Kč
Mapy se vyhotovují jako podklad pro projektové práce, jako geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby. Rozpětí cen v položce je ovlivněno využitelnosti stávajících map, přesnosti mapování a měřítku mapy, rozsahu měřených a zpracovávaných dat, obtížnosti při měření v terénu, formě výstupu.

Zaměření skutečného provedení
cena MJ = bod
Cena za 1 bod
300-500 Kč
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí na obdobných okolnostech jako vytyčení.

inženýrská a stavební geodezie

vytyčení staveb. objektů
MJ = 1 bod
vytyčení prostorové polohy
500-750 Kč
podrobné vytyčení
350-600 Kč
v ceně je obsažena běžná stabilizace (kolík, roxor, hřeb..)

jeřábové dráhy
MJ = 10m délky
koleje v úrovni terénu
450-650 Kč
koleje na zvýšené úrovni s lávkami
850-1200 Kč
koleje na zvýšené úrovni s lávkami
1500-1750 Kč
koleje ve zvýšené úrovni bez lávek
2200-2500 Kč

hodinové sazby
MJ = 1 hodina
držitel úředního oprávnění (§ 13 zákon o zeměměřictví)
400-600 Kč
práce technika
150-250 Kč
Hodinovými sazbami se oceňují výkony, které nelze ocenit dle výše uvedených tabulek.

Ceny jsou odvozeny z nabídkového ceníku vydaného Českým svazem geodetů a kartografů. Poslední aktualizace 2008


Mírová 173, 386 01 STRAKONICE,
kancelář:
 383 328 008, mobil: 777 328 008, mobil2: 777 228 208
e-mail: info@gklebeda.com

home
mapovací práce
inženýrská geodezie
katastr nemovitostí